ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

e-eggrafes

Από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23.59 η ηλεκτρονική πλατφόρμα «e – εγγραφές» θα είναι σε λειτουργία, προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες.

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι μαθητές/τριες των ΓΕ.Λ που θα υποβάλουν εκπρόθεσμη ηλεκτρονική αίτηση (11-15 Σεπτεμβρίου 2023) θα πρέπει να την τυπώσουν και να την καταθέσουν στο σχολείο μαζί με την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει τους λόγους (υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κλπ) και στην οποία επισυνάπτονται έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής εντός των προθεσμιών.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή τύπου Λυκείου (από ΓΕ.Λ σε ΕΠΑ.Λ ή από ΕΠΑ.Λ σε ΓΕ.Λ) και έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση, εφόσον αποστείλουν/καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στον/στη Δ/ντή/ντια του σχολείου τοποθέτησης. Ακολούθως, ο/η Δ/ντης/ντρια θα άρει την οριστικοποίηση της αρχικής αίτησης και εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν την προηγούμενη αίτησή τους και να υποβάλουν νέα αίτηση με την είσοδό τους στην εφαρμογή «e-εγγραφές».

Στη συνέχεια, η Δ/ντρια του σχολείου διαβιβάζει υπηρεσιακά την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά στον Δ/ντή Βθμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου ο οποίος και θα εγκρίνει την εγγραφή.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών, οι μαθητές/τριες εντάσσονται στα τμήματα που ήδη λειτουργούν. Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο.