Απουσίες

Η προαγωγή και απόλυση των μαθητών/ριών εξαρτάται εκτός από την επίδοσή τους  και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι μαθητές/ριες δικαιούνται 114 απουσίες. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει πλέον διάκριση ανάμεσα σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες. Το άρθρο 24 της Υπουργικής Απόφασης ορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι απουσίες καταχωρούνται αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης όπως είναι σοβαρά και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, απουσίες που οφείλονται σε απεργία λεωφορείων κα. Συστήνεται οι γονείς να ενημερώνουν την Διεύθυνση ή τον Υπεύθυνο τάξης τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δια ζώσης όταν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος απουσίας.