Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συντονίζει και υλοποιεί δράσεις και παρεμβάσεις στο πλαίσιο αγωγής υγείας σε σχολικές μονάδες σε εθνικό επίπεδο με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού σε θέματα δημόσιας υγείας.

Για το σχολικό έτος 2022-2023 έχει εκδοθεί το ακόλουθο σχετικό εγκριτικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων : αρ.πρ. Φ.2.1/ΕΧ/60156/124677/Δ7/ 11-10-2022, το οποίο, σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 66694/Δ7/14-6-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Πρόσκληση  υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθητικών δράσεων (διαγωνισμών, φεστιβάλ, συνεδρίων) και εκπαιδευτικού υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχολικού έτους 2023 – 2024», ισχύει και για το σχολικό έτος 2023-2024 (δεύτερο έτος υλοποίησης). Οι εν λόγω παρεμβάσεις αναπτύσσονται σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας αρ. πρωτ. Γ1γ/ΓΦ3.3,13,18Ζ,ΦΑΥ 4,6 (2022)/Γ.Π. 57605/ 01-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ87465ΦΥΟ-ΟΗ1 ).

Προκειμένου να επιτευχθεί η συμμετοχή των μαθητών/τριων στην υλοποίηση των

δράσεων/παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο, οι γονείς/κηδεμόνες αυτών καλούνται να

συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο Β – Συγκατάθεσης το οποίο έχει διανεμηθεί στους/τις μαθητές/τριες και μπορείτε να δείτε εδώ: https://docs.google.com/document/d/1el5oV_pBw_GTh3ZmrRSnyF6dbFOd5pmN/edit?usp=sharing&ouid=107605656198335791712&rtpof=true&sd=true.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων, οι μαθητές/τριες της Γ Λυκείου θα παρακολουθήσουν εργαστήριο για τη Διαχείριση άγχους και τεχνικές χαλάρωσης στις 19/2 (Γ1) και 20/2 (Γ2) τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες (12.20-13.35).

Παρακαλούμε μεριμνήστε για την συμπλήρωσή του εντύπου συναίνεσης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία και την συμβολή σας στην επίτευξη του

σημαντικού αυτού εγχειρήματος.