Εγγραφές - Μετεγγραφές

Διαδικασιά Εγγραφης/Μετεγγραφής Μαθητή/τριάς στην Α΄ Λυκείου και ανανεώσης Εγγραφής στις Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Η εγγραφή των μαθητών/ριών σε οποιοδήποτε Δημόσιο ή Εσπερινό ΓΕΛ- ΕΠΑΛ γίνεται από τους κηδεμόνες των μαθητών/ριών μέσω της εφαρμογής https://e-eggrafes.minedu.gov.gr σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το ΥΠΑΙΘ. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με τους κωδικούς taxisnet. Μετά την εγγραφή του/της μαθητή/ριας και σε μεταγενέστερη ημερομηνία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν για την κατανομή των μαθητών/ριών σε συγκεκριμένο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ μέσω της εφαρμογής.

Οι μαθητές/ριες που θα φοιτήσουν στην Β΄ επιλέγουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν ενώ οι μαθητές/ριες που θα φοιτήσουν στη Γ΄Λυκείου επιλέγουν την ομάδα προσανατολισμού που θα ακολουθήσουν, μπορούν όμως να αλλάξουν την προτίμησή τους τον Σεπτέμβριο.

Επισήμανση: Η πλατφόρμα δίνει την δυνατότητα επιλογής 2ης ξένης γλώσσας. Ωστόσο βάσει σχετικής εγκυκλίου οι μαθητές/ριες συνεχίζουν την γλώσσα που διδάσκονταν στο Γυμνάσιο. Παρακαλούμε να είστε προσεχτικοί κατά την επιλογή της γλώσσας για να υπάρχει σαφής εικόνα των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στο σχολείο την επόμενη σχολική χρονιά.

Δικαίωμα εγγραφής

Στην Α΄τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ εγγράφονται:

  • Κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου
  • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ

Στην Β΄τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ εγγράφονται:

  • Οι προαγόμενοι/ες από την Α΄τάξη ημερησίου ΓΕΛ
  • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Β΄τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ

Στην Γ΄τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ εγγράφονται:

  • Οι προαγόμενοι/ες από την Β΄τάξη ημερησίου ΓΕΛ
  • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Γ΄τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ

Δικαιολογητικά

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ες κηδεμόνες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (το Σεπτέμβριο) είτε δια ζώσης είτε με αποστολή στο email του σχολείου (mail@lyk-aperiou.dod.sch.gr) :

α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής από αυτή εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα όπου υπεβλήθη η αίτηση.

β. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος. (αφορά μόνο την εγγραφή στην Α΄ Λυκείου)

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄75) του κηδεμόνα που δεν υπέβαλε την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής ότι συναινεί με την εγγραφή του/της μαθητή/ριας. (Για πρότυπο Υ.Δ πατήστε εδώ)

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας στην οποία θα δηλώνονται:

  1. Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13 της με αρ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η. 2. Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε αυτή έχει συντελεσθεί με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις με τα προσωπικά τους στοιχεία. 3. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο/σχολή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) ή αντίστοιχων σχολείων/σχολών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. 4. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου. (Για πρότυπο Υ. Δ πατήστε εδώ)

ε. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Μετεγγραφές

Η μετεγγραφή μαθητή/ριας από ΓΕΛ σε άλλο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, πραγματοποιείται μετά από αίτηση του/της  ενδιαφερομένου/ης στο σχολείο στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί ο/η μαθητής/ρια. Οι μετεγγραφές μαθητών/ριων στην Α΄τάξη ΕΠΑΛ γίνονται μέχρι 20 Ιανουαρίου.